Legal

U bent kredietbemiddelaar?

Kredietgids werkt enkel samen met kredietbemiddelaars, erkend door het Belgische FSMA.

Door een optimale spreiding na te streven willen we onze cliënten binnen een hybride model de beste service bieden.

Beschikt u over een FSMA-erkenning voor consumentenkrediet en/of hypothecaire kredieten?

Wenst u partner te worden van Kredietgids.be?

Contacteer ons >

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Kredietgids en kredietgids.be behoren toe aan Maes Group BV. Deze handelsbenamingen mogen bijgevolg nooit zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Maes Group BV worden gebruikt, op geen enkele wijze. De site www.kredietgids.be wordt beheerd door Maes Group BV met zetel te Citadellaan 2, 3293 Kaggevinne/Diest (België), RPR Leuven BE0822.678.378. Zij staan ingeschreven en onder toezicht van FSMA o.a. als

  • Bemiddelaar in hypothecair krediet (kredietmakelaar) onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de tussenpersonen in kredieten 
  • Bemiddelaar in consumentenkrediet (kredietmakelaar) onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de tussenpersonen in kredieten 
  • Verzekeringsmakelaar onder het nummer 106772 A-cB / 0822678378 in het register van de verzekeringstussenpersonen 

U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

Klachten

Indien u een klacht heeft, neem dan eerst schriftelijk contact op met ons kantoor via het contactformulier. Mocht het antwoord van onze interne klachtendienst u geen voldoening schenken, treft u ook op de website van de kredietgever een klachtenbehandelingsprocedure aan. Zo niet, dan kan u die steeds opvragen bij ons of bij de kredietgever. Met klachten kan u ook terecht bij de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) die instaat voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Na onderzoek van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht, zal Ombudsfin een uitspraak doen in de vorm van een advies. Behalve wat betreft de geschillen inzake de basisbankdienst, zijn deze adviezen niet bindend. Ze zijn ook niet vatbaar voor beroep. OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen
Françoise SWEERTS, Ombudsvrouw – North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel – Tel. : +32 2 545 77 70 – Fax : +32 2 545 77 79 – E-mail : ombudsman@ombudsfin.be. Voor verdere informatie ter zake kan u steeds terecht op de webpagina van Ombudsfin: http://www.ombudsfin.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Maes Group BV of rechthoudende derden.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De informatie en de tarieven die gepubliceerd op onze website en in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die op de website kredietgids.be ter beschikking worden gesteld om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een kredietovereenkomst bij de kredietmaatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de contracten die u bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” of de aanvraag ook aanvaard zullen worden. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant en de aanvraag te aanvaarden of te weigeren.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van de diensten op de site www.kredietgids.be.

Links naar andere websites

Op verscheidene plaatsen in de website wordt verwezen naar externe sites die niet door Maes Group BV worden beheerd. Derhalve kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Toegang tot uw gegevens – beveiliging

Uw wachtwoord, dat u toelaat op onze website gebruik te maken van gepersonaliseerde dienstverlening is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt zich ertoe dit paswoord niet door te geven aan derden.

Hoewel wij gebruik maken van de meest recente beveiligingstechnieken om uw gegevens maximaal te beschermen, aanvaardt Maes Group BV geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord of uw gegevens door derden.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of (een) derde(n).

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon die de gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mail adressen van de andere internetgebruikers (‘spamming’), die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, of die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van onze website is de Belgische wet van toepassing, en zijn enkel de Belgische rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Maildisclaimer

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het (on)rechtstreeks gebruik van onze e-mails.

Vertrouwelijkheid van onze e-mails

E-mails, met inbegrip van elk bijgevoegd document, zijn vertrouwelijk. Indien u niet de geadresseerde bent, is het openbaar maken, kopiëren of gebruik maken ervan verboden. Indien u dit bericht verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te verwittigen.

Betrouwbaarheid van de informatie in onze e-mails

De veiligheid en juistheid van e-mailberichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept of gesaboteerd worden, verloren gaan of virussen kan bevatten. De afzender wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af in dergelijke gevallen. Indien een controle zich opdringt, gelieve een papieren kopie te vragen.

De informatie en de tarieven die zijn gepubliceerd in onze e-mails, worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar bieden u geen waarborgen op accuraatheid in alle omstandigheden.

Noch de middelen die Maes Group BV u ter beschikking stelt om offertes of voorstellen aan te vragen of in te tekenen, noch de gepubliceerde informatie verlenen u verdere rechten hetzij met betrekking tot het afsluiten van een overeenkomst bij de maatschappijen, hetzij met betrekking tot reeds bij de maatschappijen afgesloten overeenkomsten. Enkel de voorwaarden van de polis die U bij een maatschappij ondertekend heeft, zijn geldig.

Het afleveren – hetzij op het scherm, hetzij per e-mail – van een offerte impliceert niet dat de “cliënt” ook aanvaard zal worden door de maatschappij die de offerte heeft afgeleverd. Het is pas na evaluatie van de aanvraag, ingediend door de cliënt, dat de maatschappij – in het kader van haar acceptatiepolitiek – het besluit zal nemen de klant / het risico te aanvaarden of te weigeren.

Links naar andere websites

Indien er in e-mails wordt verwezen naar externe sites die niet door Maes Group BV worden beheerd. Derhalve aanvaardt Maes Group bv geen enkele aansprakelijkheid voor de continuïteit of de inhoud van deze sites.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat betrekking heeft op onze e-mails is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Onze e-mails worden steeds verstuurd zonder enige nadelige erkenning en onder voorbehoud van alle rechten.

Uw tijd is kostbaar

Uw tijd is kostbaar, net als die van onze kredietexperten.

Als onafhankelijke kredietexperten factureren zij normaliter niet rechtstreeks aan de klant (behalve in geval van louter een adviestraject). Een juridisch expert (bv. advocaat) rekent voor een advies en of bemiddeling al snel 150 €/uur aan.

Echter zoals o.a. vele dokters en tandartsen worden ook onze kredietexperten geconfronteerd met mensen die hun gemaakte afspraak niet nakomen terwijl onze mensen hun agenda vrijmaken (en houden) om deze afspraak wel na te komen. Daarom kan kredietgids.be u een kostenforfait aanrekenen indien u uw afspraak niet nakomt of wanneer u laattijdig toekomt.

Wanneer u uw gemaakte afspraak niet 24u op voorhand annuleert, wordt er een kostenforfait aangerekend per voorzien / gepland uur.

Het forfait bedraagt 75,00 euro per gepland uur. De gemaakte verplaatsingen worden gerekend aan 0,50 euro / km. Ontvangt u de factuur per post? Dan wordt er een administratieve kost gerekend van 10 euro.

De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten zoals bv. onderzoekskosten, -rechten, onvoorziene reis- of locatie kosten, enz.

Vergoedingen

Voor de klassieke kredietbemiddeling ontvangt u als cliënt geen factuur en betaalt u zelf geen vergoeding, noch onkosten of dossierkosten aan onze kredietexperten.

Enkel wanneer u specifiek kiest voor een adviestraject wordt vooraf de opdracht duidelijk omschreven en hiervoor een offerte voorgelegd. Bij aanvaarding volgt de factuur en wordt het adviestraject ingepland. De eventuele kredietbemiddeling zal vervolgens door een andere partij dienen te gebeuren, de partner-kredietexpert kan in het kredietdossier enkel adviezen formuleren.

Voor de bemiddeling ontvangen zij enkel bij succes een commissieloon dat wordt betaald door de kredietverstrekkers. Zij hebben er dus alle belang bij u correct te adviseren en u met een optimale service te ondersteunen. Het werkelijke bedrag zal worden vermeld in de ESIS die u voorafgaandelijk aan het afsluiten van de kredietovereenkomst zal worden overgemaakt. U heeft als klant het recht om het betrokken kantoor informatie te vragen over de aard en de hoogte van de commissielonen die worden betaald door de verschillende kredietgevers die u hun aangeboden kredietovereenkomsten verstrekken. Op uw verzoek zullen wij u deze informatie bezorgen.

Algemene voorwaarden kredietverstrekker

U kunt de algemene voorwaarden gratis raadplegen op de website van de betrokken kredietverstrekker of ons voor uw specifiek dossier contacteren.

Legal
LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!

Een vraag of gepersonaliseerde offerte?

Verstuur meteen uw vraag of vraag uw gepersonaliseerde offerte aan.