WELKOM OP KREDIETGIDS.BE – ONLINE KREDIETPLATFORM

+32 (0)1 377 20 11 LOGIN

Het gebruik van deze website houdt in dat u de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een gids die personen helpt zoeken naar informatie over hypothecaire kredieten en consumentenkredieten. Tevens kan de bezoeker informatie vinden en inwinnen over verzekeringen, vastgoed en aanverwante producten en diensten. Hij biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie die kredietgids gratis op het internet ter beschikking stelt van zijn bezoekers.

De site verwijst ook door naar andere websites. Deze websites zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze websites publiek maken.

De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek en eigen zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact hebben met een daartoe erkend tussenpersoon. Kredietgids helpt de gebruiker bij het vinden van een geschikte adviseur maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diens advies en gestelde handelingen.

De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid van berekeningen, simulaties en rekenmodules

De weergegeven informatie, inlichtingen en bekomen resultaten van een simulatie of calculatie dienen alleen ter informatie. Deze inlichtingen en resultaten hebben dan ook geen enkele juridische waarde.

De berekeningen, de teksten en de vertaling van de rekenmodules werden met de grootste zorgvuldigheid geschreven, samengesteld en geprogrammeerd.

Kredietgids doet haar best om de berekeningen/simulaties up to date te houden. De gebruikte parameters zijn louter informatief en kredietgids draagt geen verantwoordelijkheid.

De resultaten van de simulatie houden geen verbintenis in voor kredietgids, noch voor de eigenaar van de website, tussenpersoon of maatschappij.

De gebruiker van de rekenmodule is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van de tijdens de simulatie verkregen informatie.

Kredietgids en de eigenaar van de site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de verkregen informatie.

Voor bijkomende informatie kan de gebruiker vragen om gecontacteerd te worden door een erkend financieel adviseur die gebruik maakt van de diensten van kredietgids.

Technische schade door het gebruik van kredietgids

Kredietgids en de eigenaar van de site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de rekenmodule en iedere andere vorm van simulator.

Gebruik van de website

Kredietgids besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites of online platform en streeft ernaar dat de aangeleverde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan kredietgids en diens eigenaar niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de beheerder van de website al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het contactformulier dat u op de website kan vinden.

Kredietgids doet ook de nodige inspanningen om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Deze kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onverwachte onderbrekingen en andere technische problemen. Kredietgids, de beheerder en de eigenaar van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

Kredietgids hecht zéér veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De site is zo opgebouwd dat u zich kan informeren alvorens u kenbaar te maken.

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de aanvraag van een echt kredietvoorstel of een vraag tot een offerte voor een verzekering, wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Dit is nodig om uw vraag op maat te beantwoorden. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Kredietgids geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.
  • Kredietgids treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken en werkt hiervoor samen met gevestigde IT partners.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Op deze site wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google, om bezoekinformatie van deze site te meten en te analyseren, en aan de hand daarvan de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe wordt uw IP-adres (en zonodig vergelijkbare andere nummers die in het reguliere gebruik van het internet tussen computers worden uitgewisseld) gebruikt om onder andere verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze bevatten slechts een uniek willekeurig nummer. Deze cookies kunnen alleen gebruikt worden om u op deze site te herkennen, dus niet op sites van derden. Desgewenst kunt u er in de instellingen van uw browser voor kiezen om cookies te weigeren, op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies achteraf van uw computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser indien u geen kennis heeft over deze zaken.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Kredietgids beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. kredietgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Kredietgids.be wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Kredietgids.be mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat Kredietgids.be de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.


Top