De Vlaamse woonbonus

Het is u wellicht niet ontgaan dat de Vlaamse overheid een nieuwe regelgeving voor het belastingvoordeel van vastgoed heeft ingevoerd sinds 1 januari 2015, maar hoe zit dat nu eigenlijk precies met die Vlaamse woonbonus?

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse woonbonus, moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan:

 • De lening moet afgesloten zijn na 1 januari 2005,
 • Bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte,
 • Voor een looptijd van minimum 10 jaar,
 • Ze moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving,
 • En dienen om de enige, eigen woning te verwerven of te behouden.

 

De eigen woning

Onder de eigen woning wordt de woning verstaan waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent tijdens het aanslagjaar (dus uiterlijk 31 december van dat jaar) en die u zelf betrekt.

Indien u deze woning niet zelf betrekt omwille van één van onderstaande redenen, kan deze woning toch als uw eigen woning worden beschouwd:

 • Beroepsredenen (bv. de afstand woon-werk is te groot)
 • Redenen van sociale aard (bv. wegens ziekte moet u tijdelijk elders verblijven)
 • Wettelijke of contractuele belemmeringen die het u onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken
 • De stand van de (ver)bouw(ings)werkzaamheden die het u niet toelaten de woning effectief te betrekken.

Indien u meerdere woningen heeft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen het al dan niet zelf bewonen van één van die woningen.

Heeft u meerdere woningen die u om één van bovenstaande redenen niet bewoont, maar toch in een woning van uzelf woont, dan wordt die woning beschouwd als uw eigen woning.

Bewoont u geen van uw woningen om één van bovenvermelde redenen, dan mag u kiezen welke woning u beschouwt als uw eigen woning, tot het ogenblik dat u ofwel zelf een woning betrekt ofwel tot u niet langer het bezit hebt van de woning die u hebt aangeduid als uw eigen woning.

Het betrekken van de woning betekent niet dat uw domicilie ook effectief op dat adres moet staan. U kan de woning “feitelijk” bewonen en elders gedomicilieerd zijn.

Het bewijs van bewoning aantonen mag met “alle middelen” van recht, behalve een verklaring op eer. Onder deze middelen van recht kunnen bijvoorbeeld nutsfacturen worden verstaan.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke belastingaangifte doen, kunnen slechts één woning hebben die als de eigen woning kan worden beschouwd.

Indien u om één van bovenvermelde redenen de woning niet zelf betrekt op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten, blijft de woonbonus toegekend op voorwaarde dat men in het tweede jaar volgend op het afsluiten van de lening de woning wel zelf betrekt. Wanneer u de woning niet tijdig zelf betrekt, zal de woonbonus wegvallen. Hij kan wel opnieuw worden toegekend vanaf het jaar dat u de woning wel betrekt.

 

Onder het verwerven of behouden van de enige eigen woning kan men zowel het aankopen, verbouwen of vernieuwen van de woning verstaan, alsook het betalen van de successie- en/of schenkingsrechten voor de woning.

De datum van de authentieke leningsakte bepaalt wanneer de lening werd aangegaan. Wanneer er geen authentieke akte verleden wordt (bv. bij een heropname), zal de datum van aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening in aanmerking worden genomen.

Bij de aanvang van de hypothecaire lening zal de bank of financiële instellen een “fiscaal basisattest” afleveren. Dit attest kan u best toevoegen aan uw belastingaangifte wanneer u de eerste keer om het fiscaal voordeel vraagt. Nadien zal u jaarlijks een betalingsattest van de bank of financiële instelling ontvangen waarop vermeld wordt welke terugbetalingen u heeft gedaan. Het is aangewezen om ook deze toe te voegen aan uw belastingaangifte, aangezien de FOD Financiën zich op deze attesten zal baseren om na te gaan of aan de voorwaarden voor belastingvermindering werd voldaan.

 

De enige woning

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse woonbonus, moet u op 31 december van het belastingjaar aan de voorwaarden voldoen. Dit betekent dat u op dat ogenblik nog geen andere woning mag bezitten.

Een uitzondering hierop is wanneer u door een erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent van een woning. Indien u op een andere manier dan door erfenis bezitter wordt van een woning (bv. door schenking), hebt u ook geen recht op de woonbonus.

Een andere uitzondering is mogelijk wanneer u een woning te koop hebt aangeboden op 31 december van het jaar waarin u de hypothecaire lening bent aangegaan, om uw nieuwe enige eigen woning te verwerven. In dat geval hebt u een jaar “uitstel”: de eerste woning moet op 31 december van het jaar volgend op het aangaan van de hypothecaire lening zijn verkocht en u moet dan reeds in de nieuwe woning zijn ingetrokken.

 

Met welke uitgaven wordt rekening gehouden in de Vlaamse woonbonus?

Zoals reeds eerder gesteld, moet er sprake zijn van een hypothecaire lening om de enige eigen woning te verwerven of te behouden. De intresten en kapitalen die worden betaald aan de aflossing of wedersamenstelling van deze lening, geven recht op belastingvermindering.

Verder kan u ook genieten van een fiscaal voordeel voor uw schuldsaldoverzekering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden moeten allen aanwezig zijn:

 • De schuldsaldoverzekering moet afgesloten zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • Er moet sprake zijn van een individueel contract. Een polis waarbij beide partners verzekeringsnemer er verzekerde zijn, komt hier niet voor in aanmerking. Enkel een verzekering “op uw eigen hoofd” geeft aanleiding tot fiscaal voordeel. Daarnaast moet men eigenaar zijn van de woning of het vruchtgebruik hiervan hebben.
 • De duurtijd van de polis moet minstens 10 jaar bedragen.
 • De premie moet in hetzelfde (kalender)jaar betaald zijn als het jaar waarin u wilt genieten van het fiscaal voordeel.

 

Terug

Nieuws & actualiteit